Adatkezelés

            A JUHASZDORA.COM WEBOLDAL ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA

  

Juhász Dóra (a továbbiakban: Adatkezelő) ezúton tájékoztatja a www.juhaszdora.com honlapot látogatókat (a továbbiakban: Honlap), a Honlapon található juhaszdora.com elektronikus áruházban
(a továbbiakban: Webáruház) vásárlókat, hírlevélre feliratkozókat (összefoglalóan a továbbiakban: Érintett, Felhasználó, Fogyasztó vagy Ön) az általa kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése körében követett gyakorlatról, valamint az érintett jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről. 

A www.juhaszdora.com domain név alatt elérhető Honlap Juhász Dóra e.v. (a továbbiakban: Szolgáltató) saját Honlapjának minősül.

Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot jelen Adatvédelmi Tájékoztató (a továbbiakban: „Tájékoztató”) módosítására. Az Adatkezelő a Tájékoztató mindenkori hatályos változatát az internetes honlapján teszi közzé.  A Felhasználó a Weboldal használatával egyidejűleg elfogadja a Tájékoztatóban foglaltakat, ezért kérjük, hogy a Weboldal használata előtt figyelmesen olvassa végig a jelen Tájékoztatót. A hozzájárulást az Felhasználó az egyes adatkezelések tekintetében a Weboldal használatával, illetve a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg.

Jelen Tájékoztató szövegének és tartalmának harmadik személy által, hozzájárulás nélkül történő saját célú felhasználása más honlapon, másolása, a teljes szövegezés vagy bármely szövegrész átvétele tilos.

FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK

 • „érintett”: bármely információ alapján azonosított vagy azonosítható természetes személy;
 •  „személyes adat”: az érintettre vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy képmása, testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;
 • „adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon az alkalmazott eljárástól függetlenül - így automatizált vagy papír alapon – végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, rögzítése, rendszerezése, tagolása, tárolása, átalakítása vagy megváltoztatása, lekérdezése, betekintés, felhasználása, törlése és megsemmisítése; 
 • „adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza;  
 • „adattovábbítás”: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;
 •  „felhasználó”: a fogyasztó státuszú adatközlő személy, aki megrendelést ad le a Weboldalon elérhető szolgáltatások vonatkozásában, ezáltal akinek a személyes adatát az Adatkezelő gyűjti és kezeli; illetve a Honlap látogatója.
 • „hozzájárulás”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;
 • „adatfeldolgozás”: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;
 • „adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;
 • szolgáltatás”: a honlapon elérhető termékek/táskák megrendelések teljesítése;
 • „honlap/weboldal”: www.juhaszdora.com
I. AZ ADATKEZELŐ ADATAI, ELÉRHETŐSÉGEI

 

Név: Juhász Dóra egyéni vállalkozó

Székhely és levelezési cím (egyben a panaszügyintézés helye): 1027 Budapest, Fő utca 63-65. V/2.

Telephely: 1027 Budapest, Jurányi utca 1.

Nyilvántartási szám: 31368481

Adószám: 66060761-1-41

E-mail cím: info@juhaszdora.com

 Telefonszám: +3670 316 4497    

II. AZ ADATKEZLÉSRE VONATKOZÓ ALAPELVEK

   Az Adatkezelő a személyes adatok felvételét, kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az Érintett számára átlátható módon végzi. Az Adatkezelő személyes adatot csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjt és kezel. Az Adatkezelő által kezelt személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak, mértékét és időtartamát tekintve is a szükségesre korlátozódnak.

  Az Adatkezelő az adatok kezelését oly módon végzi, hogy a megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, ideértve az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is.

  Az Adatkezelő a bemutatott elveknek való megfelelés igazolása érdekében az egyes adatkezelési műveleteiről belső adatkezelési nyilvántartásokat vezet. Amennyiben az adatközlő nem saját személyes adatait adja meg, az adatközlő kötelessége az Érintett hozzájárulásának beszerzése.


  III. A KEZELT ADATOK KÖRE, AZ ADATKEZELÉS CÉLJA, IDŐTARTAMA ÉS JOGALAPJA

   

  Az Adatkezelő az alábbi célokból, illetve az alább felsorolt tevékenységek kapcsán végez személyes adatok kezelésével járó adatkezelést:

   

   

  1. Honlap látogatóinak adatai

   

  Kezelt adatkör

  Adatkezelési cél

  Adatkezelés időtartama

  Adatkezelés jogalapja

   

  látogatás időpontja;
  a Felhasználó számítógépének látogatáskori IP címe; azonosítószám,

  a Felhasználó által használt böngésző típusa.  

   

  ·        honlap használata;

  ·        honlap látogatása során a szolgáltatások működésének ellenőrzése;

  ·        statisztikai információk gyűjtése;

  ·        visszaélések megakadályozása.

   

   

  A honlap megtekintésétől számított 60 nap.

   

  A Felhasználó önkéntes hozzájárulása a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja; az Elker. tv. 13/A. § (3) bekezdése.

   

  2. Online vásárlással (juhaszdora.com webáruház) kapcsolatos adatkezelés

  Kezelt adatkör

  Adatkezelési cél

  Adatkezelés időtartama

  Adatkezelés jogalapja

   

  Személyazonosító adatok:  

  vezetéknév és keresztnév,
  e-mail cím, telefonszám;

  „egyéb kérések” rovatban megadott egyéb esetleges személyes adatok, kuponkód (opcionális)

   

  Szállítási és számlázási adatok:

  személyazonosító adatok + cím (ország, település, utcanév, házszám, irányítószám). 

   

  Egyéb:

  megrendelés időpontja;

  utalás esetén bankszámlaszám.

   

  ·        a megrendelés feldolgozása;

   

  ·        megrendelők, vásárlás és fizetés azonosítása, nyilvántartása;

   

  ·        visszaigazolás;

   

  ·        szabályszerű számla kiállítása;

   

  ·        termékek rendelésének teljesítése és kiszállítása;

   

  ·        követelések érvényesítése;

   

  ·        kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás a megrendelővel;

   

  ·        technikai műveletek végrehajtása;

   

   

   

   

  Az elektronikus úton kötött szerződés teljesítéséhez kapcsolódó adatokat a szerződés érdekében használjuk és azokat annak megszűnésekor vagy jogszabályban meghatározott határidő leteltével töröljük, megsemmisítjük.

  A Számviteli törvény 169. § (1) bekezdése alapján a számviteli bizonylatokat és az alátámasztására szolgáló okiratokat 8 évig kell megőrizni.

  A kapcsolatfelvétel céljából kezelt adatok esetében az Érintett hozzájárulásának visszavonásáig tároljuk.    

   

  Az online értékesítés, illetve a Felhasználó, mint megrendelő beazonosítása és a vele való kapcsolattartás és a megrendelt szolgáltatás teljesítése az Infotv. 5. § (1) bekezdése, ill. a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján történik (hozzájárulás). Valamint az adatkezelés a szerződés teljesítése érdekében szükséges a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont, illetve az Elker tv. 13/A. § (3) bekezdése alapján.

  A számlakiállítás és a fizetés lebonyolítása jogi kötelezettség teljesítése a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja, valamint a Számv. tv. 169.§ (2) bekezdése és az Áfa tv. 169.§ alapján történik.

  Tájékoztatjuk, hogy 

  -        az elektronikus úton kötött szerződés megkötéséhez nélkülözhetetlen a személyes adatok megadása azért, hogy a kívánt szolgáltatás megrendelését teljesíteni tudjuk;

  -        az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következményekkel jár, hogy nem tudjuk a megrendelését feldolgozni.   

   

  3. Üzenetküldéshez vagy az elektronikus levelezéshez kapcsolódó adatkezelés

   

  Kezelt adatkör

  Adatkezelési cél

  Adatkezelés időtartama

  Adatkezelés jogalapja

   

  Felhasználó vezeték- és keresztneve, e-mail címe, illetve az üzenetben megadott egyéb személyes adatok és az ügy körülményei.

   

   

   

   

   

  ·       a termékekkel kapcsolatos bővebb felvilágosítás nyújtása, információkérés kezelése, az eset dokumentálása;

   

  ·       a Felhasználó azonosítása;

   

  ·       kapcsolattartás, kommunikáció biztosítása;

   

   

  Az Érintett hozzájárulásának visszavonásáig (bármikor megteheti), ennek hiányában az e-mailen történő kommunikáció archiválásra kerül és

  az Adatkezelő az e-mailben feltett kérdés megválaszolását követően legkésőbb 1 év múlva törli.

  Ha az adatokat az Adatkezelő a Számv.tv. alapján köteles megőrizni, ez esetben az adatokat az Adatkezelő az érintett hozzájárulásától függetlenül csak az ügy Adatkezelőhöz történő megérkezésének napját követő 8 év múlva törli.

   

  Az adatok kezelésének jogalapja a Felhasználó önkéntes hozzájárulása a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján; illetve jogi kötelezettség teljesítése a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) és a Fgy. tv. 17/A.§ alapján.

   

  4. Hírlevél küldéssel kapcsolatos adatkezelés

   

  Kezelt adatkör

  Adatkezelési cél

  Adatkezelés időtartama

  Adatkezelés jogalapja

   

  Név, e-mail cím, a feliratkozás időpontja, a feliratkozáskori IP cím.

   

  A Felhasználó azonosítása, a hírlevélre (elektronikus üzenet) való feliratkozás lehetővé tétele, tájékoztatás az akciókról, aktualitásokról.

   

  A hozzájáruló nyilatkozat visszavonásáig, azaz a leiratkozásig tart az adatkezelés.

   

   

  A Felhasználó önkéntes hozzájárulása a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján, Elkertv. 13/A.§-a és a Grt.  6. § (5) bekezdése.

   

  5. Partneri kapcsolatok kialakítása; a kapcsolattartás érdekében kezelt adatok

   

  Kezelt adatkör

  Adatkezelési cél

  Adatkezelés időtartama

  Adatkezelés jogalapja

   

  Név, e-mail cím, telefonszám, beosztás.

   

  Az ajánlati fázisban kommunikáció folytatása; kapcsolat fenntartása az szerződéses jogviszony elősegítése érdekében.

   

  Az adatkezelés az érintett Partner törlési kérelméig tart.

   

  Az érintett Partner önkéntes hozzájárulása a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján. Az érintett Partner a személyes adatainak kezeléséhez a kapcsolattartói adatok Adatkezelő részére történő önkéntes átadásával adja meg a hozzájárulását.

   

  6. A szerződéses jogviszony során és azt követő esetleges igényérvényesítés érdekében történő adatkezelés

   

  Kezelt adatkör

  Adatkezelési cél

  Adatkezelés időtartama

  Adatkezelés jogalapja

   

  Név, e-mail cím, telefonszám, munkakör.

   

  Szerződés teljesítése; a teljesítés érdekében szükséges kapcsolattartás, az érintett azonosítása.  

  Szerződésből eredő igényérvényesítés.

   

   

  A szerződéses jogviszony tartamáig, illetve az abból eredő igények érvényestésére nyitva álló idő végéig. Bármely érintett kifejezett hozzájáruló nyilatkozata alapján a nyilatkozatának visszavonásáig.

   

  Az adatkezelés a szerződés teljesítése érdekében szükséges a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont és/vagy az Adatkezelő jogos érdeke alapján a hivatkozott bek. f) pontja alapján.

   

  7. Adó- és számviteli kötelezettségek teljesítésével összefüggő adatkezelés

   

  Kezelt adatkör

  Adatkezelési cél

  Adatkezelés időtartama

  Adatkezelés jogalapja

   

  Lehetséges adatkör:

  név, cím, adózási státusz, adóazonosító jel, átvevő, befizető aláírása, vállalkozói igazolvány száma.

   

  Adó- és számviteli kötelezettségek teljesítése.

   

  A jogalapot adó jogviszony megszűnését követő 8 év.

   

  A GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerinti jogi kötelezettség teljesítése (2017. évi CXXVII. tv. 169.§ 202.§, 2000. évi C. törvény 167.§, 1995. évi CXVII. törvény).

   

  8. Esetleges panaszkezeléssel kapcsolatos adatkezelés

   

  Adatkezelési cél

  Adatkezelés időtartama

  Adatkezelés jogalapja

   

  A panasz körülményeinek kivizsgálása és dokumentálása annak érdekében, hogy az Adatkezelő rendelkezésére álljanak a bejelentések, kérések és észrevételek.

   

   

  Az Adatkezelő a szóbeli panaszról felvett jegyzőkönyvet, az írásbeli panaszt és a válasz másolati példányát 5 évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni.

   

  Ha az adatokat az Adatkezelő a Számv. tv. alapján köteles megőrizni, akkor az adatokat az Adatkezelő az érintett hozzájárulásától függetlenül csak a panaszbejelentés megtételét követő 8 év múlva törli.

   

  A panaszkezelési tevékenységek során kezelt adatok kezelésének  jogalapja az érintett hozzájárulása a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, és/vagy szerződés teljesítése a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján, ill. jogi kötelezettség teljesítése a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) és a Fgy. tv. 17/A.§ alapján.

   

  9.  Workshopra történő helyfoglalás és megrendelés

   

  Kezelt adatkör

  Adatkezelési cél

  Adatkezelés időtartama

  Adatkezelés jogalapja

   

  név, e-mail cím, telefonszám, anyja neve, születési hely és idő, legmagasabb iskolai végzettség, képmás (opcionális), számlázási adatok (név, ország, irányítószám, település, utca, házszám), utalás esetén bankszámlaszám, bankkártya adatok, a foglalás időpontja, a foglaláskori IP cím.

   

  Résztvevő azonosítása, kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás, foglalás teljesítése, szabályszerű számla kiállítása, visszaigazolás, foglalással, számlázással kapcsolatos kérdések hatékonyabb egyeztetése, követelések érvényesítése, technikai műveletek végrehajtása;

  Adattovábbítás az ellenőrzésre jogosult államigazgatási szervhez.

   

  Az elektronikus úton kötött szerződés teljesítéséhez kapcsolódó adatokat a szerződés érdekében használjuk és azokat annak megszűnésekor vagy jogszabályban meghatározott határidő leteltével töröljük, megsemmisítjük.

   

  A felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény alapján az adatokat 8 évig őrizzük. 

   

  Az adatkezelés a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény alapján kötelező.

   

  IV. HÍRLEVÉL

   Az Adatkezelő lehetőséget biztosít hírlevélre történő feliratkozásra a Weboldalon keresztül.

   A Felhasználó ezáltal előzetesen és kifejezetten - jelen Tájékoztató rendelkezéseit szem előtt tartva - hozzájárulhat ahhoz, hogy az Adatkezelő tevékenységével kapcsolatos hírekről, aktualitásokról, akciókról elektronikus üzeneteivel (hírlevél) a megadott elérhetőségein tájékoztassa, az Adatkezelő a tájékoztatás küldéséhez szükséges személyes adatait kezelje. Az Adatkezelő nem küld kéretlen promóciós üzeneteket.

   Hírlevél esetében az Adatkezelő, mindaddig kezeli a Felhasználó hírlevél feliratkozása során megadott adatait, ameddig a Felhasználó a hírlevélről le nem iratkozik a hírlevél üzenet alján található „Leiratkozás” gombra kattintva vagy nem kéri – korlátozás és indokolási kötelezettség nélkül - a levételét a hírlevélre feliratkozók listájából e-mailben vagy postai úton. Leiratkozás esetén az Adatkezelő további hírleveleivel, ajánlataival nem keresi meg a Felhasználót. A Felhasználó bármikor ingyenesen leiratkozhat a hírlevélről és hozzájárulását visszavonhatja. A leiratkozásról, illetve a hírlevél címlistából való törlésről az Adatkezelő elektronikus úton tájékoztatja a Felhasználót.

   A kezelt adatok köréről, céljáról, jogalapjáról, az adatkezelés időtartamáról szóló tájékoztatás a jelen Tájékoztató III. fejezetének 4. pontjában található.

   V. KÖZÖSSÉGI OLDALAK

    

   A kezelt adatok köre: Facebook, Instagram közösségi oldalon regisztrált neve, illetve a Felhasználó nyilvános profilképe, kommentben megadott egyéb személyes adatok.

   Az Érintettek köre: valamennyi érintett, aki regisztrált a Facebook közösségi oldalon és „kedvelte”, „követte” az Adatkezelő oldalát.

   Az adatok forrásáról, azok kezeléséről, illetve az átadás módjáról, és jogalapjáról az adott közösségi oldalon tájékozódhat az Érintett. Az adatkezelés a közösségi oldalakon valósul meg, így az adatkezelés időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire az adott közösségi oldal szabályozása vonatkozik. https://www.facebook.com/policy; https://www.instagram.com/about/legal/privacy.

   Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása személyes adatai kezeléséhez a közösségi oldalakon.

   VI. AZ IGÉNYBE VETT ADATFELDOLGOZÓK

    Az Adatkezelő a tevékenysége ellátásához jogosult Adatfeldolgozót igénybe venni. Az Adatfeldolgozó önálló döntést nem hoz. Az Adatfeldolgozók a részükre az Adatkezelők által átadott és általuk kezelt vagy feldolgozott személyes adatokat a GDPR által előírt rendelkezésekkel összhangban rögzítik, ill. dolgozzák fel.  

    1. Az Adatkezelő az informatikai tevékenység körében az alábbi Adatfeldolgozót veszi igénybe:  

    Név: NETDOOR Kft.  

    Székhely: 1055 Budapest, Akadémia utca 14. fszt. 5.

    • Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: tárhely-szolgáltatás; rendszergazda szolgáltatás (ellenőrzés, technikai frissítés, egyéb fejlesztések, javítási feladatok).
    • Az adatok köre: a Weboldalt használó vagy megrendelést leadó személyes adata.
    2. Az Adatkezelő az online marketing tevékenység körében az alábbi, Adatfeldolgozót, illetve Adattovábbító/-közvetítőt veszi igénybe: 
    A) Név: Mailchimp, amely a The Rocket Science Group, LLC tulajdona

    Weboldal: www.mailchimp.com

    Székhelye: 675 Ponce De Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta GA 30308, USA

     B) Név: Google, amely a Google Ireland Ltd. Tulajdona

    Székhely: Ireland, Dublin, D04 E5W5, Gordon House, Barrow Street.

    • Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: hírlevélszolgáltatás; ill. a Weboldalon elérhető szolgáltatások népszerűsítése, reklámozása, a Weboldal látogatottságának növelése.
    3. Az Adatkezelő a könyvelési tevékenység körében az alábbi Adatfeldolgozót veszi igénybe:

     Név: IT.Controll Services Bt.

     Székhely: 9011. Győr, Honfoglalás u. 71/B ép.

     • Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: az Adatkezelő rendszerében kiállított számlák feldolgozása.
     • Az adatok köre: név, számlázási név, számlázási cím. 
     • Az adatfeldolgozás időtartama, az adatok törlésének határideje: A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 év. 
     4. Az Adatkezelő a számlázási tevékenység körében az alábbi Adatfeldolgozókat veszi igénybe:

      A.) Név: Szamlazz.hu, amely a KBOSS.hu Kft. tulajdona

            Székhely: 1031 Budapest, Záhony utca 7.    

            Weboldal: www.szamlazz.hu

      B.) Név: Naturasoft, amely a NATURASOFT Magyarország Kft. tulajdona

            Székhely: 1113 Budapest, Daróczi út 11.   

            Weboldal: www.naturasoft.hu

      • Az adatok köre: név, számlázási név, számlázási cím. 
      • Az adatfeldolgozás időtartama, az adatok törlésének határideje: A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 év. 
      5. Az Adatkezelő az online fizetés során az alábbi Adatfeldolgozókat veszi igénybe:

       Név: Stripe

       Székhely: 354 Oyster Point Blvd South San Francisco, CA 94080, USA

       Weboldal: www.stripe.com

       6. Az Adatkezelő a bankkártyás fizetés során az alábbi Adatfeldolgozókat veszi igénybe:

       Név: myPOS, amely a myPOS Europe Ltd. tulajdona

       Székhely: The Shard, Level 24, 32 London Bridge Street, London, Egyesült Királyság

       Weboldal: www.mypos.eu

        

       Név: Raiffeisen Bank Zrt.

       Székhely: 1054 BudapestAkadémia utca 6.

       • Az adatfeldolgozás célja: fizetés lebonyolítása, a tranzakciók visszaigazolása és a felhasználók védelme érdekében végzett visszaélések ellenőrzése.
       7. Az Adatkezelő a csomagszállításhoz az alábbi Adatfeldolgozókat veszi igénybe:

        

       A.) GLS General Logistics Systems Hungary Kft. /székhely: 2351 Alsónémedi, GLS Európa utca 2./

       B.) Packeta Hungary Kft. /székhely: 1044 Budapest, Ezred utca 1-3./

       C.) Magyar Posta Zrt. /székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6./

       • Az adatok köre: név, szállítási név, cím. 
       VII. TECHNIKAI ADATOK, COOKIE-K (SÜTIK) KEZELÉSE

       A „cookie” („süti”) egy rövid szöveges fájl (karaktersorozat), amit a webszerverünk elküld az érintett eszközére (legyen szó bármilyen számítógépről, mobiltelefontról vagy tabletről) és olvas vissza, tehát a Felhasználó bejelentkező eszközének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybevétele során generálódnak és melyeket a rendszerünk a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít, különösen a látogatás dátuma és időpontja, a Felhasználó számítógépének IP címe, böngészőjének típusa.

       A jogszabályok szerint a sütiket abban az esetben tárolhatjuk az Ön eszközén, ha erre feltétlenül szükség van a Weboldalunk hatékonyabb és biztonságos működése érdekében. Ezeket az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer a Felhasználó külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal - törvény által kötelezővé tett esetek kivételével - össze nem kapcsolhatók. Az adatokhoz kizárólag az Adatkezelő fér hozzá. Minden egyéb típusú süti használatához az Ön engedélyére van szükségünk.

       • Biztonsági cookie;
       • Átmeneti (session) cookie: a Felhasználó látogatása/böngésző bezárása után automatikusan törlődnek. Ezek a cookie-k arra szolgálnak, hogy a Szolgáltató Weboldala hatékonyabban és biztonságosabban tudjon működni, tehát elengedhetetlenek ahhoz, hogy a Honlap egyes funkciói vagy egyes alkalmazások megfelelően tudjanak működni;
       • Állandó (persistent) cookie: ezek hosszabb ideig kerülnek tárolásra a böngésző cookie file-jában. Ennek időtartama attól függ, hogy a Felhasználó az internetes böngészőjében milyen beállítást alkalmaz.

       Külső szerverek segítik a Weboldal látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését és auditálását (Google Analytics, Facebook Analytics). A mérési adatok kezeléséről a szolgáltatásra vonatkozó szabályzatok adnak tájékoztatást. Elérhetőségek: www.google.com/analytics/;https://analytics.facebook.com/.

       A felhasználói élmény javítását szolgáló cookie-k: ezek a cookie-k információkat gyűjtenek a felhasználó weboldalhasználatáról, például, hogy mely oldalakat látogatja leggyakrabban, vagy milyen hibaüzenetet kap a weboldalról. Ezek a cookie-k nem gyűjtenek a látogatót azonosító információkat, vagyis teljesen általános, névtelen információkkal dolgoznak. Az ezekből nyert adatokat a weboldal teljesítményének javítására használjuk. Ezen típusú cookie-k élettartama kizárólag a munkamenet idejére korlátozódik.

       Google Adwords cookie: amikor valaki meglátogatja az oldalunkat, a látogató cookie-azonosítója hozzáadódik a remarketinglistához. A Google cookie-kat – például a NID és SID cookie-kat – használ a Google-termékekben, így például a Google Keresésben látható hirdetések testreszabásához. Az ilyen cookie-kat például arra használja, hogy megjegyezze az Ön legutóbbi kereséseit, az egyes hirdetők hirdetéseivel vagy a keresési eredményekkel való korábbi interakcióit, továbbá a hirdetők webhelyein tett látogatásait. Az AdWords konverziókövetés funkciója cookie-kat használ. A hirdetésből eredő értékesítések és egyéb konverziók követésére cookie-kat ment a felhasználó számítógépére, amikor az adott személy egy hirdetésre kattint. A cookie-k néhány gyakori alkalmazási módja: a hirdetések kiválasztása annak alapján, hogy mi a releváns az adott felhasználó esetén, a kampányok teljesítményéről szóló jelentések tökéletesítése, és a felhasználó által már megtekintett hirdetések megjelenítésének elkerülése.

       Google Analytics cookie: A Google Analytics a Google elemző eszköze, amely abban segít a weboldalak és alkalmazások tulajdonosainak, hogy pontosabb képet kapjanak látogatóik tevékenységeiről. A szolgáltatás cookie-kat használhat, hogy információkat gyűjtsön és jelentést készítsen a weboldal használatára vonatkozó statisztikai adatokból anélkül, hogy egyénileg azonosítaná a látogatókat a Google számára. A Google Analytics által használt fő cookie a „__ga” cookie. A webhelyhasználati statisztikai adatokból készülő jelentések mellett a Google Analytics – az előbbiekben ismertetett néhány hirdetési cookie-val együtt – felhasználható arra is, hogy relevánsabb hirdetéseket jelenítsünk meg a Google-termékekben (például a Google Keresésben) és szerte az interneten.

       Remarketing cookiek-k: a korábbi látogatók vagy felhasználók számára a Google Display Hálózaton található egyéb webhelyeken való böngészés, illetve termékeivel vagy szolgáltatásaival kapcsolatos kifejezések keresésekor jelenhetnek meg

       Munkamenet cookie: ezek a sütik a látogató tartózkodási helyét, a böngésző nyelvét, a fizetés pénznemét tárolják, élettartamuk a böngésző bezárása, vagy maximum 2 óra.

       Mobil verzió, design cookie: érzékeli a látogató használt eszközt, és mobilon átvált teljes nézetre. Élettartama 365 nap.

       Cookie elfogadás -cookie: a weboldalra érkezéskor a figyelmeztető ablakban elfogadja a cookie-k tárolásáról szóló nyilatkozatot. Élettartama 365 nap.

       Facebook pixel (Facebook cookie) a Facebook-képpont olyan kód, amelynek a segítségével a honlapon jelentés készül a konverziókról, célközönségek állíthatók össze, és az oldal tulajdonosa részletes elemzési adatokat kap a látogatók honlap használatáról. A Facebook pixel segítségével a weboldal látogatóinak személyre szabott ajánlatokat, hirdetéseket jeleníthet meg a Facebook felületén. A Facebook adatkezelési szabályzatát itt tanulmányozhatja: https://www.facebook.com/privacy/explanation 

       Amennyiben az Felhasználó nem szeretné, hogy a külső szolgáltatók a fenti adatokat az ismertetett módon és céllal mérjék, telepítse böngészőjébe az ezt blokkoló kiegészítőt.

       A böngészők lehetőséget adnak a süti-beállítások megváltoztatására. A legtöbb böngésző alapértelmezettként automatikusan elfogadja a sütiket, de ez megváltoztatható annak érdekében, hogy a beállítást követően megakadályozza az automatikus elfogadást. A böngésző beállításainak módosításáról szóló további információ érdekében, kérjük nézze át a böngésző utasításait vagy súgóját.

       VIII. AZ ADATKEZELÉS MÓDJA

       Az Adatkezelő a Felhasználó által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten tárolja.

       Az Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Egy megadott e-mail címmel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a Felhasználót terheli, aki az e-mail címet megadta.

       Az Adatkezelő a megadott személyes adatokat az e Tájékoztatóban meghatározott céloktól eltérő célokra nem használja fel. Az Adatkezelő az általa kezelt személyes adatokat a jelen Tájékoztatóban meghatározott Adatfeldolgozókon kívül harmadik félnek nem adja át.

       Az Felhasználó bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel az Adatkezelőhöz fordulhat az ismert elérhetőségeken keresztül.

       E Tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az Adatkezelő az adat felvételekor ad tájékoztatást.

       Kivételes hatósági megkeresésre, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek megkeresése esetén az Adatkezelő köteles tájékoztatás adására, adatok közlésére, átadására, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátására. Az Adatkezelő ezen esetekben a megkereső részére – amennyiben az a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

       IX. AZ ÉRINTETTEK JOGAI
       1. A hozzáférés joga

       Érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a Rendeletben felsorolt információkhoz hozzáférést kapjon.

       1. A helyesbítéshez való jog

       Érintett kérheti, hogy az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse az Érintettre vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az Érintett kérheti a hiányos személyes adatok kiegészítését.

       1. A törléshez való jog

       Érintett kérheti, hogy az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a hozzájárulása alapján kezelt személyes adatokat a Rendeletben meghatározott feltételek esetén.

       1. Az elfeledtetéshez való jog

       Ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy Érintett kérelmezte a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

       1. Az adatkezelés korlátozásához való jog 

       Érintett kérheti, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést a GDPR 18. cikk (1) bekezdésében meghatározott feltételek teljesülése esetén.

       1. Az adathordozhatósághoz való jog 

       Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, az általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

       1. A tiltakozáshoz való jog 

       Érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon személyes adatainak a kezelése ellen.

       Tájékoztatás kérése

       Érintett bármikor jogosult tájékoztatást kérni az Adatkezelőtől a személyes adatainak kezelésére vonatkozóan. A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát, az adatkezelések elleni tiltakozást a II. pontban megjelölt elérhetőségek valamelyikén tudja az Érintett kezdeményezni:

       Intézkedési határidő

       Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül írásban tájékoztatja az Érintettet a fenti kérelmek nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén ez 30 nappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított 30 napon belül tájékoztatja az Érintettet.

       Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az Érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül írásban közli a kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait, az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az Érintett panaszt nyújthat be a XI. pontban meghatározott felügyeleti hatóságnál vagy élhet bírósági jogorvoslati jogával.

       X. A FELHASZNÁLÓ TÁJÉKOZTATÁSA AZ ADATVÉDELMI INCIDENSRŐL

        Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül - világosan és közérthetően - tájékoztatja az Érintettet az adatvédelmi incidensről, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár az Érintett(ek) jogaira és szabadságaira nézve.

        Az Adatkezelő az Érintett részére adott tájékoztatásban ismerteti az adatvédelmi incidens jellegét, közli a további tájékoztatást nyújtó kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit; ismerteti az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket; ismerteti az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket.

        Az Adatkezelő a GDPR 34. cikk (3) bekezdésében foglalt esetek valamelyikének teljesülése esetén nem köteles tájékoztatni a Felhasználókat. 

        XI. JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK 
        1. Az Érintett a személyes adatainak kezelésére vonatkozó észrevétellel az Adatkezelőhöz fordulhat a II. pontban meghatározott elérhetőségek valamelyikén.
        2. Az Érintett a jogainak megsértése esetén az Adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.
        3. Az Adatkezelő esetleges jogsértése ellen panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni.

        1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11.

        Levelezési cím: 1363 Budapest, Postafiók: 9.

        Telefon: +36 -1-683-5969

        Fax: +36-1-391-1410

        E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

        Honlap: www.naih.hu

        XII. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

         Az Adatkezelő kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról. Megteszi továbbá azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Az adatok tárolása biztonságos, jelszóval védett számítógépen, adattárolókon vagy felhőtárhelyen történik. Az Adatkezelő informatikai rendszereit érintő biztonsági mentésekkel kapcsolatos követelményeiről, feladatköreiről, valamint a mentési eljárásról az erre vonatkozó kérelem alapján tájékoztatást nyújt.

         Az Adatkezelő figyelmet fordít arra, hogy adatkezelése során a hatályos adatvédelmi jogszabályok, valamint a kialakult adatvédelmi hatósági gyakorlatnak megfelelően járjon el. Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

         • Az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról (GDPR);
         • évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.)
         • évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Ekertv.);
         • évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);
         • évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről (Fgytv.);
         • évi C. törvény a számvitelről (Számvtv.);
         • évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.),
         • évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről.


         Jelen Adatkezelési Tájékoztató 2023. január 25. napján lép hatályba.

         Juhász Dóra e.v.