Workshop ÁSZF

WORKSHOP RÉSZVÉTEL
ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Üdvözöljük Juhász Dóra e.v. (a továbbiakban: Szolgáltató) www.juhaszdora.com domain néven elérhető Honlapján.

Amennyiben Ön részt kíván venni a Szolgáltató által szervezett személyes megjelenéshez kötött női táskakészítő Workshopon, a Honlapon lehetőség van az eseményre történő regisztrációra

Tájékoztatjuk, hogy a Workshopra való regisztrációval, valamint az azon való részvétellel Ön a jelen dokumentumban található részvételi feltételeket tudomásul veszi és teljes mértékben elfogadja
(a továbbiakban: Résztvevő). Az ÁSZF tartalmát kérjük, hogy figyelmesen olvassa végig, kérdéseivel forduljon hozzánk bizalommal.

Jelen ÁSZF szövegének és tartalmának harmadik személy által, hozzájárulás nélkül történő saját célú felhasználása más honlapon, másolása, a teljes szövegezés vagy bármely szövegrész átvétele tilos.
A Szolgáltató az ÁSZF mindenkori hatályos változatát a Honlapján teszi közzé.

1. A SZOLGÁLTATÓ ADATAI

Név: Juhász Dóra egyéni vállalkozó

Székhely és levelezési cím (egyben a panaszügyintézés helye): 1027 Budapest, Fő utca 63-65. V/2.

Telephely: 1027 Budapest, Jurányi utca 1.

Nyilvántartási szám: 31368481

Felnőttképzési nyilvántartási szám: 31368481; Nyilvántartó hatóság: Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Adószám: 66060761-1-41

E-mail cím: info@juhaszdora.com

Telefonszám: +3670 316 4497   

2. WORKSHOP RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK

2.1 Általános rendelkezések

Jelen ÁSZF kiterjed a Szolgáltató által szervezett női válltáskakészítő Workshop foglalkozáson való részvételre.

A Workshop eseményen az a személy jogosult részt venni, aki a Honlapon elérhető képzési tájékoztatás alapján jelentkezett a Szolgáltató által meghirdetett Workshopra és a részvételi díjat megfizette.  A képzési tájékoztatás tartalmazza a foglalkozás helyszínét, időpontját, várható időtartamát, a díjat és egyéb alapvető információkat.

A Szolgáltató és a Résztvevő kizárólag a Szolgáltató és a többi Résztvevő előzetes hozzájárulásával jogosult fénykép- és/vagy videófelvételt készíteni a Workshop során. A Workshopon a hozzájárulással készült képfelvételeket a Szolgáltató felhasználhatja, beleértve a marketing tevékenység keretében történő nyilvánosság részére való közvetítést, online elérhetővé tételét is.

A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen ÁSZF értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel az alábbi jogszabályok vonatkozó rendelkezései:

  • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”);
  • a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény.
2.2 A regisztráció menete (online foglalás)

A Workshop eseményre a Weboldal felületén telepített online foglalási felületen van lehetőség jelentkezni és időpontot foglalni. Lehetőség van a Szolgáltató e-mail címére elküldött elektronikus levél útján is Workshopra jelentkezni. 

A foglalást a Szolgáltató 24 órán belül Szolgáltató elektronikus levélben visszaigazolja és tájékoztatja a Résztvevőt a további információkról.

Az online időpont foglalási rendszer az Appointo rendszeren keresztül történik, amely használatára vonatkozó részletes Általános Szerződési Feltételek az alábbi linken megtekinthető: https://www.shopify.com/legal/terms). A rendszer Szolgáltatója: Shopify International Ltd., székhely: 2nd Floor 1-2 Victoria Buildings, Haddington Road, Dublin 4, D04 XN32, Ireland).

2.3 A szerződés létrejötte

Jelen ÁSZF elfogadásával létrejövő szerződés egyben felnőttképzési szerződésnek is minősül a Résztvevő/Ön és a Szolgáltató között. A Szolgáltató fenntartja a jogot jelen ÁSZF rendelkezéseinek módosítására. Módosítás esetén a jelentkezés elküldésének időpontjában hatályban lévő ÁSZF alkalmazandó.

A szerződés elektronikus úton jön létre, azzal, hogy a Résztvevő a Workshop eseményre időpontot foglal és jelentkezik elektronikus úton és azt a Szolgáltató visszaigazolja a Résztvevő által megadott elektronikus levelezési címére. Az elektronikus úton kötött szerződés nem minősül írásban megkötött szerződésnek, nem kerül iktatásra.

A Szolgáltató tájékoztatja a Résztvevőt a további információkról és megküldi a jelen ÁSZF 2.7. pontja szerinti adatszolgáltatáshoz szükséges űrlapot. Az űrlapon szereplő személyes adatok megadása a felnőttképzésről szóló törvény értelmében kötelező. A Résztvevő a jelentkezés során köteles a saját, valós adatait megadni. Szolgáltató kizárja felelősségét, amennyiben Résztvevő más nevében, más személy adataival veszi igénybe szolgáltatásait.

2.4 Résztvevő kötelezettségei

A Résztvevő vállalja, hogy megfizeti a Részvételi Díjat a Szolgáltató részére.

A Résztvevő kötelezettséget vállal arra, hogy nem tanúsít olyan magatartást, amely a Workshop többi résztvevőjét és a Szolgáltató jogait vagy jogos érdekeit sértené vagy károsítaná. A Résztvevő az okozott károkért a polgári jog szabályai szerint felel.

2.5 Szolgáltató kötelezettségei

A Szolgáltató a felnőttképzésről szóló törvény rendelkezései értelmében köteles eleget tenni adatszolgáltatási és statisztikai célú adatszolgáltatási kötelezettségének a felnőttképzés adatszolgáltatási rendszerén keresztül.

2.6 Részvételi Díj

A részvételi díj a Honlapon kerül feltüntetésre. A feltüntetett díj pénzneme magyar Forint. A képzési díj Általános Forgalmi Adót nem tartalmaz, mert Szolgáltató alanyi mentességet választó ÁFA alanyként végzi tevékenységét.  

A Szolgáltató fenntartja a részvételi díj módosításának jogát.

A Szolgáltató mindent megtesz annak érdekében, hogy a részvételi díjakat pontosan tüntesse fel. Amennyiben minden gondossága ellenére hibás ár került feltüntetésre, a Szolgáltató nem kötelezhető arra, hogy a szolgáltatást a hibás áron biztosítsa.

2.7 Adatszolgáltatási kötelezettség (a felnőttképzési törvény szerint)

A felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény értelmében a Workshop foglalkozáson Résztvevő köteles a jogszabályban megjelölt személyes adatokat a Szolgáltató részére megadni, e nélkül nem vehet részt a foglalkozáson. A Résztvevő kötelezettséget vállal arra, hogy az általa szolgáltatott adatok a valóságnak megfelelnek. A téves, vagy pontatlan adatszolgáltatás miatt a Szolgáltatót semmilyen felelősség nem terheli.

A Workshop lebonyolítása céljából (ideértve többek között az azonosítást, a kapcsolattartást és kommunikációt) a Résztvevők alábbi személyes adatait kezeljük:

  • név
  • e-mail cím
  • anya születési neve
  • születési hely, idő
  • telefonszám
  • legmagasabb iskolai végzettség
  • számlázási adatok
  • a workshopon készített fénykép esetén képmás.

A Résztvevők törvényben meghatározott adatait - név, e-mail cím, anya születési neve, születési hely, idő, legmagasabb iskolai végzettség - a törvény előírásai szerint a Workshopot követő 8 évig kezeljük.  
A Szolgáltató az általa kezelt ezen személyes adatokat az ellenőrzésre jogosult szervhez továbbítja.

A Résztvevő személyes adatainak kezeléséről az Adatkezelési Tájékoztató rendelkezik, mely elérhető közvetlenül a Honlap főoldaláról vagy a következő linken keresztül: https://juhaszdora.com/policies/privacy-policy

2.8 Adathiba, javítás lehetősége

Ha a Résztvevő jelentkezés elküldését követően szeretné módosítani a megadott személyes adatokat, ezt a Szolgáltató jelen ÁSZF-ben megadott elérhetőségein tudja jelezni a Szolgáltató felé.

A jelentkezés során pontatlanul megadott elektronikus levelezési cím, vagy a postafiók tárhelyének telítettsége a visszaigazolás hiányát okozhatja, ami megakadályozhatja a szerződés létrejöttét. Ilyen esetekben a Szolgáltató megpróbál egyéb módon kapcsolatba lépni a Résztvevővel.

2.9 Fizetési és lemondási feltételek

A részvételi díjat a Résztvevő a jelentkezéssel egyidejűleg az online fizetési platformon fizeti meg Szolgáltató részére.

Előre utalással történő fizetés: a Résztvevő a Szolgáltató bankszámlájára utalja a részvételi díj összegét. Az összeg Szolgáltató bankszámlájára történő megérkezését követően válik jogosulttá a Résztvevő a Workshopon való részvételre.

A Résztvevő jogosult a Workshopon való részvételét lemondani a Szolgáltatóhoz intézett egyoldalú jognyilatkozatával, indokolási kötelezettség nélkül.

A Workshopra történő helyfoglalás és megrendelés lemondása legkésőbb a Workshop időpontja előtt 2 nappal, írásban lehetséges. Ezt követően már nem áll módunkban visszafizetni a vételárat

Amennyiben a Résztvevő a workshopon váratlan elfoglaltság, betegség, vagy egyéb ok miatt nem tud megjelenni, lehetősége van a workshopon való részvétel lehetőségét másra átruházni, a Szolgáltató előzetes tájékoztatása esetén. A Résztvevő és az új Résztvevő közötti megállapodás tartalma és a részvételi díj egymás közötti rendezéséért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

A Workshop esetleges elmaradása esetén jelentkezőt írásban tájékoztatjuk és a regisztrációs díjat visszautaljuk részére.

 

Jelen Workshop Általános Részvételi Feltételek hatályba lépésének ideje: 2023. január 25.

 

Juhász Dóra e.v.